Pravidlá používania a Etický kódex Krízovej linky pomoci

Ak ste Vy alebo niekto vo Vašom okolí v ohrození zdravia alebo života, kontaktujte číslo 112.

Použitím jednej zo služieb Krízovej linky pomoci (ďalej KLP) súhlasíte so zásadami poskytovania pomoci.

Cieľ služby

Cieľom KLP je posilniť jednotlivca, ktorý kontaktuje našu linku, aby krízu zvládol v zdraví a bezpečí. KLP poskytuje psychologickú krízovú pomoc, nie je však náhradou profesionálnej zdravotnej starostlivosti, psychiatrickej starostlivosti, psychoterapie alebo terapie iného druhu. KLP tiež nie je náhradou finančného, ekonomického ani právneho poradenstva. KLP neposkytuje finančnú ani materiálnu pomoc charitatívneho charakteru.

KLP neposkytuje informácie ohľadom aktuálnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informácie o opatreniach je možné nájsť na stránke korona.gov.sk a v rámci kontaktov uvedených na stránke.

Vaša bezpečnosť je dôležitá, a preto ak ste Vy alebo niekto vo Vašom okolí v bezprostrednom ohrození zdravia alebo života, kontaktujte číslo 112. Ak zažívate dlhotrvajúci klinický problém, odporúčame kontaktovať Vášho lekára, ktorý Vám bude schopný poskytnúť najodbornejšie informácie a teda aj najlepšiu pomoc.

Mlčanlivosť

Pracovník je viazaný zachovať mlčanlivosť o informáciách, ktoré mu v rámci rozhovoru poskytnete. Porušením princípu mlčanlivosti nie je zdieľanie skúseností medzi pracovníkmi KLP na supervíznych stretnutiach, konzultácie o priebehu rozhovoru s koordinátorom KLP a jej vedením. Rovnako tak nie je porušením tohto princípu, ak bude ohrozený Váš život, či život niekoho z vášho okolia, alebo pôjde o informácie týkajúce sa trestného činu a my budeme konať podľa zákona.

Zásady správneho využívania služieb KLP

Využitím služby KLP súhlasite s jej použitím len na legitímne účely v súlade so zákonom Slovenskej republiky. Súhlasíte tiež s tým, že KLP nebudete používať:

  • žiadnym spôsobom, ktorý by porušoval zákon alebo regulácie
  • s cieľom využívania, ublíženia alebo pokusu využiť alebo ublížiť niekomu
  • na vyhrážanie, obťažovanie alebo iné nevhodné zneužívanie pracovníkov, partnerov a klientov KLP
  • na predstieranie alebo pokus predstierať inú konkrétnu osobu alebo identitu
  • na pokusy zasahovať do riadneho fungovania KLP

Krízová linka pomoci si vyhradzuje právo Vám zamedziť prístup k svojim službám ak porušíte podmienky používania vrátane vyššie spomenutých činností. Váš prístup k pomoci môžeme rovnako obmedziť jednostranne alebo iným spôsobom v prípade, že dôjde k určeniu iného spôsobu pomoci ako toho najlepšieho pre Vás.

Zásady komunikácie

V prípade krízovej situácie je cieľom poradcu a komunikácie “schladenie” a upokojenie volajúceho. Úlohou poradcu je pomôcť Vám a nasmerovať Vás k riešeniu. Pri spoločnej komunikácii však neprestávate niesť zodpovednosť za svoje kroky. V prípade, ak Vaše vlastné rozhodnutie alebo konanie, či rozhodnutie alebo konanie druhých z Vášho okolia, je pre Vás alebo pre druhých nebezpečné, a na ktoré sa zo zákona vzťahuje nahlasovacia povinnosť, pracovníci podniknú také kroky, ktoré sú potrebné na minimalizáciu nebezpečenstva a vyplývajú zo zákona SR.

Svedomie

Vaše záujmy sú pre pracovníka KLP prvoradé. Pracovník aj Vy máte právo na uplatnenie výhrady vo svedomí i na ukončenie komunikácie z osobných dôvodov, či z dôvodu konfliktu záujmov. Ak výhradu uplatňuje pracovník, je povinný Vás o tom vopred informovať.

Anonymita / Informácie

Komunikujeme s Vami spoločne bez toho, aby poradca potreboval vedieť identifikovať Vašu identitu. Pracovník plne rešpektuje Vašu anonymitu. Jediný údaj, ktorý o Vás zaznamenávame, je Vaša IP adresa. Narábame s ňou ako s osobným údajom.

Pracovník zaznamenáva a archivuje chatovú a emailovú komunikáciu (telefonická a videochatová komunikácia je zaznamenávaná len prostredníctvom štatistiky) s Vami pre potreby organizácie, rozvoj a hlavne skvalitnenie našich služieb. KLP k týmto záznamom pristupuje ako k dôverným. Využívame niekoľko bezpečnostných  opatrení ako šifrovafie, administratívnu, technickú, a fyzickú ochranu týchto údajov pred stratou, krádežou alebo ich zneužitím.

Pri e-mailovom poradenstve nebudeme Vašu e-mailovú adresu poskytovať žiadnym tretím stranám a nebudeme ju pridávať do žiadnych databáz – štátnych /vládnych/ alebo súkromných inštitúcií.

Pri telefonickom poradenstve nebudeme Vaše tel. číslo  poskytovať žiadnym tretím stranám a nebudeme ho pridávať do žiadnych databáz – štátnych /vládnych/ alebo súkromných inštitúcií.

Spätná väzba

Vzhľadom na to, že sa snažíme svoju prácu skvalitňovať a zefektívňovať vzájomnú komunikáciu, prosíme Vás, zapájajte sa do hodnotenia našej služby. Spätnú väzbu nám môžete podať v rámci rozhovoru s naším pracovníkom alebo zaslať na email ipcko@ipcko.sk.

Zodpovednosť

Úlohou poradcov je pomôcť Vám a nasmerovať Vás k riešeniu. Pri komunikácii s poradcami neprestávate niesť zodpovednosť za svoje kroky. V prípade, ak Vaše vlastné rozhodnutie alebo konanie, či rozhodnutie alebo konanie druhých z Vášho okolia, je pre Vás alebo pre druhých nebezpečné, a na ktoré sa zo zákona vzťahuje nahlasovacia povinnosť, podnikneme také kroky, ktoré sú potrebné na minimalizáciu nebezpečenstva a vyplývajú zo zákona.

Etický Kódex

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali etický kódex, ktorého zásady naši poradcovia pri práci s Vami dodržiavajú.

Kultúra v komunikácii

Spoločná komunikácia na KLP pri všetkých typoch poradenstva prebieha rešpektujúc kultúrne, duchovné, etnické, vekové, rodové, zdravotné a sociálno-ekonomické pomery klienta. Služby sú poskytované ako apolitické a nediskriminujúce. Dodržiavame zásady slušnej komunikácie, nepoužívame vulgarizmy a urážky.

Súkromie poradcov

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali právo poradcu na súkromie. V rámci ochrany vlastného súkromia Vám neposkytne na seba žiadne iné kontakty okrem toho, ktoré sú pre Vás dostupné na IPcko.sk.

Menu